KURZ OBRANNÉHO BOJE IAODG

Kurz je náročný a všestranný. Jeho obsah je vždy přizpůsoben všemu, co můžeš v nasazení potřebovat jak z hlediska plnění přiděleného úkolu, tak z hlediska vzniku nepředvídaných mezních situací. Výcvik metodicky postupuje od základního a obecného ke speciálnímu, od jednotlivého ke složitým a komplexním úkolům. Vždy má podobu jednotlivých po sobě jdoucích specializovaných kurzů vypracovaných na základě metodiky IAODG. 

Organizace: jako ideální jsou skupiny okolo 20 členů. V praxi je však snaha o tvorbu mnohem menších sehraných skupin, které jsou pohyblivější a hůře odhalitelné.

Příprava: pokud to povaha operací dovoluje, musí být plán každé akce sestaven s dostatečným předstihem a důkladně prostudován. Hlavní body operace jsou určeny s možností alternativního provedení. Důležitá je volba úkrytu, zajištění zbraní, munice, jídla, vody, léků a apod. Vedle hlavního úkrytu jsou stanoveny i úkryty náhradní. Nedílnou součástí je studium nepřátelské síly a výzbroje s důrazem na možnost použití její výzbroje pro vlastní prospěch. V plánování akcí je nutné brát zřetel na místní obyvatelstvo, jehož chování může být nevyzpytatelné.

Topografie: výcvik zahrnuje všeobecné informace o mapách, síťování, čtení, určování cílů podle souřadnic, vrstevnic, kót, svazích, určování bodů v terénu, určování stanovišť, pochodový úhel, panoramatické náčrty, zvětšeniny nebo rekognoskaci cest. Samozřejmností jsou i cvičení v nočním pochodu podle mapy, busoly a hvězd.

Pobyt v terénu: je spojen s osvojováním zásad života v přírodě a schopností přežít v přírodních podmínkách. Zahrnují maskování, přespaní, stavbu přístřešků, polních úkrytů, ohnišť, přípravu stravy z místních zdrojů, včetně lovu zvěře a ryb.

Kontakty s okolím: předchozí zvážení a co nejrychlejší navázání kontaktů s vlastními nebo spojeneckými oddíly patří k základním podmínkám přežití partizánských skupin. Skupiny díky tomuto kontaktu mohou být nejen zásobovány, ale také mohou být využity při kooperaci – předávání informací nebo pomoci při sabotážních akcí zaměřených na infrastrukturu těsně před zahájením útoku.

Překvapení: jeden z hlavních prostředků úspěšného boje materiálně a početně slabší jednotky proti silnější. Základem je náhodné napadání malých a slabých částí nepřátelské armády se snahou docílit její demoralizace.

Práce v noci: jádro činnosti skupiny je v noci, přes den se skupina ukrývá a spí. Snaha o psychickou derivaci nepřátelské armády vycházející z faktu, že vojáci regulérní armády vykonávají hlavní část své práce přes den a v noci spí. Opakujícími se nočními akcemi dochází ke snížení jejich morálky, vitality a bojeschopnosti. Noční prostředí také zvyšuje míru momentu překvapení.

Průzkum a plánování: průzkum okolí a zvážení všech alternativ, detailní naplánování celé akce. Skupina operující v týlu nepřítele má omezené možnosti zásobování a zdravotnické péče a proto pro ni může neúspěšná akce znamenat ztrátu akceschopnosti.

Zpravodajská činnost: jedná se o podrobné informace o nepřátelské činnosti na operačním území. Spadá sem i zjišťování informací o všech obyvatelích operační oblasti s důrazem na možné kolaboranty či agenty nepřátelských armád. Tato zpravodajská činnost může být vykonávána i ženami nebo místními dětmi, které jsou méně nápadné (např. k předávání zpráv).

Zacházení se zbraněmi: hlavní náplní je výcvik v instinktivní střelbě bez míření a ze všech druhů zbraní, které jsou k dispozici a které jsou vedeny jako potřebný materiál k účasti na kurzu, (je možné, aby asi frekventanti do kurzu vzali svoji zbraň). Procvičována je střelba v místnostech i ve volném terénu. Důraz je kladen na účinnou a praktickou střelbu při přepadech, náhlých střetnutích za různých situací apod. Stejná cvičení probíhá i se samonabíjecí puškou. Střelba se cvičí ze stoje, sedu, lehu či kleku, pravou i levou rukou. Střílí se na jeden i více terčů, jednotlivými ranami i dávkami po 2 střelách. Nechybějí ani nácviky hodu granátem. Součástí nauky o improvizovaných zbraní je také nácvik nouzové výroby a jejich použití.

KDO JE ZATÍM

Výcvik boje DEFENCE COURSE vychází z výcviku francouzských speciálních jednotek GCP Commandos, který zahrnuje zcela nové pojetí boje, které se vymyká tradičním způsobům výcviku armádních i policejních jednotek. Nejvýraznější osobou v oblasti boje zblízka působící na školách STS je zakladatel systému PRO DEFENCE Stano Gazdik. Měl za sebou dlouholetou praxi jako příslušník elitního komanda GCP 2REP. Zde se věnoval a měl na starosti studium bojových umění, které se v kombinaci s jeho dlouholetou praxí z bojových misí staly základem pro vytvoření vlastního sebeobranného systém PRO DEFENCE. Ten je dnes využíván při výcviku v STS. Své zkušenosti předává jak prakticky, tak formou publikací a příruček – PRO DEFENCE nebo 15 let v legii. Je autorem několika patentů.

Máte také zájem o naše služby, napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů