Potřeba bezpečí

Stabilní osobnost schopná regulovat své emoce a nedělat ukvapená rozhodnutí je k obraně lépe připravená než člověk, který o řešení konfliktů nikdy ani neuvažoval, není předem vybaven žádnými znalostmi a nezná své reakce na náhlý střet. Náš pocit bezpečí by měl začít od znalosti toho, co je pro nás důležité znát.

Pojmy jako – nebezpečí, riziko, hrozba – lze definovat jako pravděpodobnost a možnost nějakého neštěstí s hrozivou blízkostí něčeho zlého, které mohou fatálním způsobem ovlivnit život každého člověka, rodiny či komunity. Preventivní opatření a znalosti tak představují významný nástroj realizace ochrany života, obyvatel, majetku a i životního prostředí.

Identifikace a posouzení slabé hrozby, kterou nazveme pro útoky a možné napadení na naši osobu. Pravidla byla vytvořena k ovládnutí chaosu, jediné pravidlo, na které byste měli myslet v obraně je to, že musíte udržet vašeho útočníka pod kontrolou, nebojujte stejně jako on, tzn. nebojujte stejným způsobem jako on, vždycky se snažte získat výhodu. Toto je JEDINÉ pravidlo, které by ale nemělo být vytesáno do kamene – buďte připraveni odhodit Vaše pravidla a naučit se novým, je-li toho třeba. Získejte výhodu, není nutno bojovat fér, důležité je vyhrát a přežít na 100%. Většina z nás má rodiny a přátele, kteří o nás pečují a udělat to co se má „protože je to správné pro férového bojovníka“ není správné řešení. Jestliže si myslíte, že jsou určité věci, které Vám útočník neudělá jenom proto, že mu je neuděláte Vy, pak nechápete co je reálný svět.

Výchova, kdy převládá hlavně stránka etická, která se průběžně doplňuje se stránku fyzickou a stávají se nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka, je to co je u nás nedostatkové zboží. Trénink a výkon, to je to co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext. Mít know-how a letité působení ve světě nepřichází ze dne na den. Je nutné být zapálen a mít smysl pro spravedlnost, pro rodiče by to byla šance dát možnost svým dětem komplexní rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se v budoucnu budou určitě hodit. Optimální výchova pro dnešní dobu je nejen všeobecná tělovýchovná průprava s prvky bojových sportů, ale i výchova k sebepoznání, hrdosti, porozumění, národnímu cítění a smyslu pro spravedlnost a fair play.

Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít a vyřešit ji vhodnou komunikací. Každou vzdálenost je vhodné použít pro různou příležitost a vzájemně se prolínají. Vždy je nutné mít na paměti svou vlastní bezpečnost.

1.Taktická analýza:

Jedním ze základních principů přežití je navození kladného přístupu, pozitivní motivace, optimismus, sebedůvěra a někdy i trochu chuti vsadit na štěstí. Leč štěstí je jenom pro toho, kdo je na něj připraven psychicky, tělesně i vědomostmi a návyky. Pozitivní motivace je beze sporu nejdůležitějším nástrojem v přežití, které naše psychika má, neboť má hluboký vliv na relace mezi funkcemi těla a mysli, na schopnost přijmout nakonec realitu nebezpečí a reagovat na ni odpovídajícím způsobem.

Krizová situace je často kumulovanou psychickou zátěží bezprostředního ohrožení života a působení potenciálních, ale neodhadnutelných a nepředvídaných situačních změn zásadního významu. Střet s krizovou situací vyvolává psychickou i tělesnou reakci, která je tím problematičtější a nebezpečnější, čím je člověk psychicky méně připraven a čím je krize nenadálejší a bezprostřednější, tj. čím více se člověk dostane do oblasti jejího totálního účinku a čím kratší je fáze ohrožení a varování. Má-li člověk, byť minimální čas na reakci a vytvoření plánu svých činností, značně to zvyšuje jeho naděje na úspěch.

Dobře sestavená taktická analýza obsahuje několik položek v každém kvadrantu. Vůbec neuškodí, bude-li silných stránek o trochu víc a hlavně je nutné se zaměřit na naše slabé stránky, které jsou hlavně v nepřipravenosti.

2. Psychologická analýza:

Psychologická analýza je vedle taktické analýzy odlišná, ale je propojená k efektívnosti přípravy na možné hrozby. Stavebním kamenem každé osoby je poznání sebe sama. Další důležitým bodem je strach a úzkost ze smrti, který je normálně běžným jevem lidského života pokud tomu nenapomáhá jiná osoba. Proto je nutné zvládnání nebezpečných situací rozdělit na otázky prevence a efektivního řešení.

Zvládat agresi vlastní i ostatních. Agrese je destruktivní chování namířené vůči jinému jedinci nebo skupině osob, je většinou negativně hodnocena, ačkoliv může být ku prospěchu i dobré věci. Může sloužit k reaktivní připravenosti, k adaptaci, udržení života, získání obživy, sebeprosazení či obraně. Jak už bylo uvedeno, je nutné vědět, čím a jak konfliktním situacím předcházet, a jak je řešit. A především chtít si to s permanentně hrozícím násilím a svým strachem rozdat. Předpokladem efektivní obrany před násilím je pouze individuální, tvořivý přístup člověka k předcházení a řešení konfliktních situací a incidentů, které mu hrozí, v nichž se ocitá. Bránit se násilí znamená pochopit podstatu násilí, agrese, konfliktu. Znamená to umět vytvářet a používat vlastní obranné strategie a postupy. Umět svoji vnitřní sílu vyjádřit ve svých vnějších projevech, v chování a jednání.

Psychická příprava obsahuje metody správných způsobů a reakcí obrany proti možným a hrozícím útokům. V celé formě psychické přípravy je důležité přijmout skutečnost, že do obranné situace se můžeme dostat kdekoliv a kdykoliv. Vzhledem k dnešní časové vytíženosti nemusí mít člověk vždycky čas na pravidelný fyzický trénink, může si aspoň pravidelně představovat nejrůznější situace a scénáře.

Psychická příprava také dobře slouží k tomu, abychom dostaly naučené reakce na úroveň podmíněných reflexů v podvědomí, taktéž pomáhá zlepšovat úroveň pohotovosti a bdělosti.

  1. Fyzická analýza

Dostoupí-li konflikt do stádia, kdy již není řešitelný diskuzí, domluvou nebo rozchodem a dochází k fyzickému násilí, jde o situaci bojovou. Podle jejího účelu ji dělíme na útočnou a obrannou. Úspěšné řešení bojové i obranné situace je podmíněno psychickou stabilitou, taktickou a technickou vyspělostí jejího účastníka. Incident je zvláštním typem konfliktní situace, která vzniká náhle, má výrazně konfrontační charakter, rychlý průběh. Iniciátor kalkuluje s momentem překvapení a svých cílů dosahuje převážně násilným způsobem. Proto je důležitá včastná přípravná fyzická analýza.

Pokud chcete své tělo dovést ke zlepšení zdraví, kondice a připravenosti je zapotřebí mnohem více než jen odhodlání. Je důležité zacílit nejen sport, ale i strategii výživy a relax. Každé tělo je v rozdílném stupni kontaminace a stresu. Vystavení zvýšených nároků společnosti nám nedává možnost nastavit ideální podmínky  pro regeneraci a znovu získání svého zdraví. Je důležité se zaměřit na své slabé stránky.

  1. Operativní analýza:

Operativní anlýza je speciální připravenost, schopnosti přizpůsobení se dle požadavkům a možností.

Špatná příprava operativní analýzy omezujeme své možnosti a to hlavně kvůli:

  • nedůkladné připravě operativní analýzy a schopnostem
  • nedůvěryhodných informacím

Metodika a taktika (souhrn taktických dovedností) zajišťuje převahu při boji v dotyku (na extrémně krátkou vzdálenosti), často se tato taktika využívá při pohybu malé skupiny v objektu či při neutralizaci podezřelých osob.

„Veškeré taktiky, které člověk cvičí jsou dobré pouze tehdy, pokud svým postupem minimalizuje ohrožení a maximalizuje svou převahu.“

Hlavní náplní je výcvik v instiktivní střelbě bez míření a ze všech druhů zbraní, které jsou k dispozici a které jsou vedeny jako potřebný materiál. Procvičována je střelba v místnostech i ve volném terénu. Důraz je kladen na účinnou a praktickou střelbu při přepadech, náhlých střetnutích za různých situací apod. Stejná cvičení probíhá i se samonabíjecí puškou. Střelba se cvičí ze stoje, sedu, lehu či kleku, pravou i levou rukou.

Je uplatňován princip dvou po sobě jdoucích výstřelů na jeden cíl, který je typický pro absolventy výcviku. Střelecká příprava IAODG je svým celkovým pojetím jiná než vžitým způsobům střelby z vojenských a policejních střelnic, která je podmíněna budoucímu poslání. Statickou střelbu na střelnici nahradila pudová (letmá) střelba za běhu před sebe i za sebe, do boků, ze stromů, z okna, do jedoucího i z jednoucího automobilu, na chodbách a v místnostech.

Buďte bdělí! Buďte připravení! Buďte ostražití!

Jako se dítě musí vyvinout, aby mohlo být vychováváno, musí se také jeho osobnost nejdřív rozvinout, než se může podrobit výchově. A tady už začíná nebezpečí. Máme co činit s čímsi nedozírným, nevíme, jak a kam se vznikající jeho osobnost bude vyvíjet, a už jsme se dost poučili od přírody i skutečnosti světa, abychom byli právem trochu nedůvěřiví. Křesťanské učení nás dokonce vychovalo ve víře v prapůvodní zlo lidské povahy. Ale dokonce i ti, kteří se už křesťanského učení nedrží, jsou přirozeně nedůvěřiví a úzkostliví, pokud jde o možnosti, které jsou uloženy do jejich základů. Dokonce i tak osvícení materialističtí psychologové jako Freud nám předkládají velice nepříjemnou představu o dřímajícím pozadí lidské podstaty a o jejích propastech. Přimlouvat se za rozvoj osobnosti tedy už samo o sobě znamená skoro odvážlivost. Lidský duch je však plný zvláštních protikladů. Velebíme „posvátné mateřství“ a ani nás nenapadne, abychom je činili zodpovědným za všechna lidská monstra, jako jsou nebezpeční zločinci, nebezpeční duševně choří, epileptici, idioti a mrzáci všeho druhu, kteří přece také byli zrozeni. Zmocňují se nás však velice těžké pochybnosti, když máme lidské osobnosti dopřát svobodný vývoj. „Pak by přece bylo možné všechno,“ říká se. Nebo se znova ohřívá hloupá námitka „individualismu“. Individualismus zatím nikdy nebyl svobodným vývojem, nýbrž nepřirozenou uzurpací, nepřizpůsobenou, impertinentní pózou, která svou prázdnotu často už při nepatrných potížích dokazuje zhroucením.

Vždyť ten, kdo objevuje novou cestu k vyšší jistotě, je nakonec také hrdina, vůdce a spasitel. Všechno by se mohlo přece nechat při starém, kdyby nová cesta bezpodmínečně nepožadovala své objevení a kdyby lidstvo nebylo stíháno všemi ranami a dokud se nová cesta nenajde. Neobjevená cesta v nás je jako něco psychicky živoucího, to, co klasická čínská filozofie nazývá „tao“ a srovnává to s vodním tokem, který se neúprosně ubírá ke svému cíli. Být v tao znamená dokončení, celost, naplněné poslání, začátek a cíl a úplné uskutečnění smyslu bytí, který je věcem vrozen.

Podle mě v současné době nestability ekonomiky a politické krize se víc nežli kdy jindy ukazuje potřeba pevného bodu. Pevného bodu pro dnešek s návazností pro budoucnost.

 Ztráta důvěry v současný společenský i politický systém není nahodilá, ale systematická. Lidé jsou dnes a denně svědky toho, že ti, kteří dali svou důvěru a hlas, předvádějí cokoliv s jediným cílem – udržet se u moci. Je evidentní, že moc je návyková. Jsme si svědky deziluze, že vinou vadného politického systému už nelze se nechat zastupovat slušnými lidmi, s pevnými morálními zásadami, nelze se divit příklonu jedince k jiným hodnotám. Hodnotám, která nenacházím-li v přítomnosti, musím hledat v historii s přesahem do dneška a ještě lépe do budoucnosti.

Je nutné tvořit architekturu s důrazem na detail a pevnými základy elity. Nemít žádné střední nebo nižší vrstvy, ale každý ať‘ si buduje svou pozici a ať jsme si všichni rovni. Kdo cítí totéž a srdce mu říká, že chce být součástí našeho týmu, tak se i stane. Většina lidí žije pouze na bázi své mysli, což je minulost a budoucnost neboli bylo a bude. Je nutné žít v přítomnosti, dělat co člověka baví, být kreativní a hlavně se chytit proudu a získat příležitost k učení a zdokonalení svých hodnot. IAODG je srdce, které říká dnes a teď’.

Komentáře