INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP Ltd.

IAODG ACADEMY

LICENCE IAODG

Vzdělávání v IAODG je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci státním ochranným složkám.

Program výcviku sebeobrany PRO DEFENCE IAODG smí nabízet a cvičit pouze autorizovaná centra s označením OFFICIAL PARTNER IAODG s.r.o. ®, kde lekce mohou vést pouze certifikovaní lektoři s licencí IAODG s.r.o. ®, vyškolené Instruktory a seznam center naleznete na našich stránkách.

CÍL
Je třeba si uvědomit, že pouhé jejich získávání není hlavním cílem tohoto studia. Studium profesní sebeobrany PRO DEFENCE IAODG (R) by mělo být prostředkem k všestrannému harmonickému rozvoji jedince. Správně chápané zkoušky na STV, by měly být pravě jedním z prostředků napomáhajících k tomuto rozvoji. Zkoušky lze chápat také jako kontrolní body, ve kterých jsme usměrňovaní tak, abychom šli vhodným směrem nebo se do něj vrátili. Je vhodné mít tyto body rozestavěné po celé délce cesty nebo alespoň do doby, kdy jsme schopni identifikovat její cíl.

Team IAODG
Složení zkoušky na vyšší STV je třeba brát jako závazek a povinnost vůči sobě a ostatním. A to ve smyslu toho, že starší studenti mají být vždy vzorem pro mladší studenty a to nejen na cvičišti, ale i na bojišti. Při studiu Special Training School IAODG je nutné zejména položit důraz na jeho etické aspekty, které jsou tvořeny na základě hierarchie vymezené právě stupni technické vyspělosti.

Slib IAODG
Je se cítit jako těsně před křižovatkou, máme poslední možnost opustit cestu, po které se snažíme několik posledních dnů, měsíců kráčet a ještě jednou všechno promyslet. Dnes je den, kdy smím vstoupit a být součástí IAODG Teamu. Je proto, aby se sčítala energie, kterou vloží do budování IAODG více lidí a umožní této energii zesílit. Zesiluje, pokud se skupina cílevědomých lidí pod moudrým vedením drží pevného bodu pro dnešek s návazností na budoucnost. Proto je tady IAODG a já chci být součástí tohoto teamu. Vím, že neodejdu, naopak, pokleknu a slíbím svou věrnost IAODG, stejně jako ji slibuji své rodině a svému národu. Věrnost za věrnost.

Priorita IAODG
Prioritou IAODG je, že každý kdo studuje PRO DEFENCE se technicky zdokonaluje hlavně pro svoji potřebu a ne pro potřebu vizuálního STV.

Výcviková Sekce
Hlavním úkolem této sekce je praktický výcvik legionářů, jeho plánování a provádění v tzv. přípravném období, tedy obdobím před samotnou operací. Sekce jsou umístněné Praha, Sokolov, a jejich pole působnosti je vždy ve výcvikové stanici, tzv STS (Special Training School) IAODG.